# طوفشیرین

گاز ( گیس ) وضعیت سوخت مردم طوفشیرین

                                                                بنام خدا                              خاطرات  طوفشیرین  (3)    . . . .   گاز یکی دیگر  از  خاطرا ت مربوط  به  گذشته  مسئله  گا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید