غرور بی جا

به جائی  که  دریا   ندارد  کنار  

 

                      غرور   شناور  نیاید  به  کار 

                                                                                   سعدی

ٍ

آنقدر دنیا بزرگ است که انسان نمی تواند یک لحظه در مقابل عظمت  دنیا و ماورا.  آن که افریده پروردگار است اظهار  وجود بنماید ’  و وای  به حال انهائی که  شعاع دیدشان از نوک دماغشان بیشتر نیست و فریب دنیا و ظواهر آن را می خورند . و خود را کسی می دانند .

حضرت علی (ع)  می فرماید:   ای دنیا    ای دنیا     از من  بگذر  ,  به من  خود نمائی  می کنی , مرا  رها کن ,  به سراغ کس دیگری برو ’ که من  تو را  سه طلاقه کردم  که  دیگر  نتوانی   به سراغ من بیائی.

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید