پاتوق ..بچه های طوفشیرین..نزد ننه کشمشی

بنام خدا پاتوق..ننه کشمشی(طوفشیرین...سال های دور ) بخار کمپانی محله چهار لنگ ها نزدیک دکان افشار(مستاجر مش فلامرز مرادی) جای دنج و خلوتی بود برای جوان ها و عشاق و بخصوص که سرگرمی خوبی بنام ننه کشمشی (پیرزن نا توان و فقیرو بی سر پرستی که از بی پناهی در بخار کمپانی با سرمایه چند تا کارتون و یکی دوتا پتو پاره و مندرس مسکن گزیده بود .) صبح ها با سر و صدای مرغ و خروس ها و صدای علی رحیم (حلیم فروش ) و صدای کرکره مغازه لال احمد افشارو قدم های ره گذران و مسافران خارج از شهر طلوع خورشید بر بخار کمپانی نور افشانی می کرد. ننه کشمشی از خواب شبانگاهی بیدار و منتظر رفت و امد خانم ها ئی بود که برای آشپزی به بخار کمپانی می آمدند. تا شاید چاشت و صبحانه ای همره چای و نان خشک شب مانده ، سفره وی را مزین کند و قوت و نانی برای آغاز روز وی فراهم شود. یا رهگذری کمی حلیم یا قند وچای به او بدهد . در هر صورت طلوع صبح بود و چشم انتظاری.......ننه کشمشی ؟ بچه های طوفشیرین علاقه ئ زیادی به ننه کشمشی داشتند، و خود را مستمع خوبی برای تعاریف و قصه گوئی او نشان می دادند، و او هم کم کم به دختر ها و پسر ها علاقه وافری نشان می داد . و با ولع خاصی از زندگی و عشق و عروسی و ازدواج و چیز هائی که دختر دوست داشتند تعریف می کرد . و دختر ها هم برای باز شدن قفل بخت ازدواج خود دور و ور او می پلکیدند . قرار و مدارهای خیلی از بچه های محل بخار کمپانی ، پاتوق ننه کشمشی بود . و دختر ها با مخاطب قرار دادن ننه کشمشی با دوست های پسرشان (که انها را زیر نظر داشتند ) پیغام رد وبدل می کردند. و ننه کشمشی هم از همه جا بی خبر خود را با مصاحبت دختر ها سرگرم می کرد و البته برخی هم به بهانه غذا بردن برای ننه کشمشی از خانه به طرف بخار کمپانی می امدند . ادامه دارد.

/ 0 نظر / 54 بازدید