.بچه های طوفشیرین.

عکسی به یادگار از مرحوم حسین اولیایی.از بچه های قدیم طوفشیرین(پرسپولیس)

(خانواده اولیایی. ازساکنان قدیم هفتکل و هم اکنون اصفهان.)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ایستاده از سمت راست نفر سوم.حسین اولیایی-به همراه.قنبری-جعفری-اکبر نژاد-ده چشمه-و.......-نشسته-نوراللهی-اورکی-نجفی-عبد مولایی-مندنی زاده و تعدادی دیگر.

/ 0 نظر / 129 بازدید